รองศาสตราจารย์ โชติ บดีรัฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ โชติ บดีรัฐ