อาจารย์เอมอร วันเอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอนฟิสิกส์,การสอนครูวิทยาศาสตร์,การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์เอมอร วันเอก