อาจารย์พลกฤต รักจุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทยาลัยน่าน
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการ,การตลาด,การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พลกฤต รักจุล