นางสาวนริศรา วิชิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวนริศรา วิชิต