อาจารย์นิฐิณี ทองแท้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
รัฐธรรมนูญ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์นิฐิณี ทองแท้