อาจารย์เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Building Information Modeling, Building Design,Concrete Technology

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง