อาจารย์ภูวเดช วงศ์เคี่ยม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมายมหาชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ภูวเดช วงศ์เคี่ยม