นางสาวสราวุธ อินทสม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสราวุธ อินทสม