อาจารย์วีรวุธ เลพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พลังงานชีวภาพ (Bio Energy)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วีรวุธ เลพล