อาจารย์ชลลดา ม่วงธนัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ชลลดา  ม่วงธนัง