อาจารย์ลัสดา ยาวิละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Marketing Management

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ลัสดา ยาวิละ