ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภศิว์ สุวรรณเกษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
แบบจำลอง Conjoint Analysis แบบจำลอง VAR แบบจำลอง ECM แบบจำลอง ARIMA แบบจำลอง ARIMAX แบบจำลอง Path Analysis แบบจำลอง SEM แบบจำลองการถดถอยโลจิสติก

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภศิว์ สุวรรณเกษร