อาจารย์สุเมธ พิลึก

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุเมธ พิลึก