นางสาวปณิสรา จันทร์ปาละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวปณิสรา จันทร์ปาละ