นางสาวเพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาศาสตร์ภาษาจีน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวเพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท