นายวิรัตน์ จำนงรัตนพันธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การดูแลสิ่งแวดล้อม,กระบวนการการจัดการสิ่งแวดล้อม,ระบบการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายวิรัตน์ จำนงรัตนพันธุ์