นางสาวทัศน์กร อินทจักร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านเภสัชวิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวทัศน์กร อินทจักร์