ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ มิ่งเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการงานวิศวกรรม วิศวกรรมเครื่องกล การจัดการโลจิสติกส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ มิ่งเมือง