อาจารย์ไพโรจน์ เผ่าดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การศึกษา,สังคม,ศาสนา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ไพโรจน์ เผ่าดี