อาจารย์ธภัฎ สังข์วิจิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิจัยสร้างสรรค์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ธภัฎ สังข์วิจิตร