ดร.ภูมิพัฒน์ พัทดิพันธ์ปรีดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา การเกษตรศาสตร์
ติดต่อ : 055-817700 ต่อ 1

ความเชี่ยวชาญ
พืชเกษตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านไผ่งาม

ดร.ภูมิพัฒน์ พัทดิพันธ์ปรีดา