ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมโทรคมนาคม(การออกแบบวิศวกรรมสายอากาศ, ), ระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, ระบบสื่อสารไร้สาย, ระบบสมองกลฝั่งตัว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง