อาจารย์อิสริยพร หลวงหาญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Logistics and supply chain ,Transport problem,Logistics costs

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อิสริยพร หลวงหาญ