อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Camputer

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง