นางสาวมะลิวัลย์ พวงมณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวมะลิวัลย์ พวงมณี