ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณากร คงชนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Buddhism Ping Pong Player English Pali language

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณากร คงชนะ