ดร.นันทรักษ์ รอดเกตุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พอลิเมอร์ , ไฮโดรเจล , เคมีอินทร์พื้นฐาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.นันทรักษ์   รอดเกตุ