ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรรมโยธา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา