อาจารย์ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
parallel computing, artificial intelligence, distributed computing

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์