ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรจินตนา อินภักดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านอาชีวศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรจินตนา อินภักดี