ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา หล้าพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
แม่เหล็กไฟฟ้า

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา หล้าพันธ์