นายสมเกียรติ ตุ่นแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาวะผู้นำ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสมเกียรติ ตุ่นแก้ว