นางสาววิธธวัช ปินทะสาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาววิธธวัช ปินทะสาย