อาจารย์ณัฐศิรี สมจิตรานุกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
งานวิจัย,วิทยากร,ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ณัฐศิรี  สมจิตรานุกิจ