นางสาวติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Fermentation technology Bioprocess engineering and Algal technology

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์