อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกฤตวิทย์ ลิ่มกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
N/A

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกฤตวิทย์  ลิ่มกุล