นายปัณณทัต กัลยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสร้างกลยุทธของชุมชนในประเด็นเพื่อการพัฒนา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายปัณณทัต กัลยา