ดร.หทัยรัตน์ ราชนิยม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านเอกพันธุศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.หทัยรัตน์ ราชนิยม