นายไพฑูรย์ สอนทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สาธารณสุขศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายไพฑูรย์ สอนทน