ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร ขุนศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร ขุนศรี