นายธนากร ธนวัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การออกกำลังกาย,การดูแลผู้สูงอายุ,การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและกายภาพบำบัด

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายธนากร ธนวัฒน์