อาจารย์ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Ergonomics

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล