อาจารย์พิณรัตน์ นุชโพธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
AHP

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พิณรัตน์ นุชโพธิ์