ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย ปานทุ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ออแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย ปานทุ่ง