นายธนพนธ์ คำเที่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายธนพนธ์ คำเที่ยง