อาจารย์สุระเดช ไชยตอกเกี้ย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
โภชนาการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุระเดช ไชยตอกเกี้ย