อาจารย์ดนชนก เบื่อน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ดนชนก เบื่อน้อย