อาจารย์รัตนกุล กาญจนะพรกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอนภาษาจีน,ภาษาจีนและการท่องเที่ยว การโรงแรม,ภาษาจีน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์รัตนกุล กาญจนะพรกุล