นางสาวกฤษณา คิดดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอน,ทักษะการพูด,การจัดกิจกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกฤษณา คิดดี