ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี คำโมง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Artificial Intelligence,Image Processing,Forecasting

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี คำโมง